Midland Staff Schedule

Midland Staff Schedule

MonthWeekDay
July 2019
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
June 30, 2019

Dr. Kosinski

Dr. Kosinski
July 1, 2019

Dr. Sonke

Dr. Sonke
July 2, 2019

Dr. Malarz

Dr. Malarz
July 3, 2019

Dr. Sonke

Dr. Sonke
July 4, 2019

Dr. Sonke

Dr. Sonke
July 5, 2019

Dr. Sonke

Dr. Sonke
July 6, 2019

Dr. Sonke

Dr. Sonke
July 7, 2019

Dr. Sonke

Dr. Sonke
July 8, 2019

Dr. Malarz

Dr. Malarz
July 9, 2019

Dr. Kosinski

Dr. Kosinski
July 10, 2019

Dr. Malarz

Dr. Malarz
July 11, 2019

Dr. Kosinski

Dr. Kosinski
July 12, 2019

Dr. Malarz

Dr. Malarz
July 13, 2019

Dr. Malarz

Dr. Malarz
July 14, 2019

Dr. Malarz

Dr. Malarz
July 15, 2019

Dr. Kosinski

Dr. Kosinski
July 16, 2019

Dr. Sonke

Dr. Sonke
July 17, 2019

Dr. Kosinski

Dr. Kosinski
July 18, 2019

Dr. Sonke

Dr. Sonke
July 19, 2019

Dr. Kosinski

Dr. Kosinski
July 20, 2019

Dr. Kosinski

Dr. Kosinski
July 21, 2019

Dr. Kosinski

Dr. Kosinski
July 22, 2019

Dr. Sonke

Dr. Sonke
July 23, 2019

Dr. Malarz

Dr. Malarz
July 24, 2019

Dr. Sonke

Dr. Sonke
July 25, 2019

Dr. Malarz

Dr. Malarz
July 26, 2019

Dr. Sonke

Dr. Sonke
July 27, 2019

Dr. Sonke

Dr. Sonke
July 28, 2019

Dr. Sonke

Dr. Sonke
July 29, 2019

Dr. Malarz

Dr. Malarz
July 30, 2019

Dr. Kosinski

Dr. Kosinski
July 31, 2019

Dr. Malarz

Dr. Malarz
August 1, 2019

Dr. Kosinski

Dr. Kosinski
August 2, 2019

Dr. Kosinski

Dr. Kosinski
August 3, 2019

Dr. Kosinski

Dr. Kosinski